محصولات آلفای ذهنی?

به فروشگاه محصولات آلفاذهنی باورنیک خوش آمدید? مادردونوبت واردفرکانس آلفا می شویم زمان بیداری صبح وقبل ازبخواب رفتن،حالت هوشیاری ما درفرکانس بتاهستم حالت عادی،محصولات خودیاربرنامه ریزی ذهنی باورنیک به شماکمک می کنددردونوبت آلفاذهنی:مجددذهن خودتان رابرای موفقیت برنامه ریزی کنیدپس محصولی راانتخاب کنیدکه دوست داریددرآن زمینه پیشرفت کنید.