به دوره باخدا باش پادشاهی کن خوش آمدید.

نورهمیشه هست اگرازنور فاصله بگیریم واردتاریکی می شویم،هرچه به خدا نزدیکتربشی سریعترموفق می شی این قانون چه آگاه باشی چه ناآگاه….

با خدا باش پادشاهی کن—بی خدا باش هرچه خواهی کن
بدان خدایی که گنج های آسمان و زمین در دست اوست به تو اجازه درخواست داده 

و اجابت آنرا به عهده گرفته است . 

تو را فرمان داده که از او بخواهی تا عطا کند . 

در خواست رحمت کنی تا ببخشاید 

و خداوند بین تو و خودش کسی را قرار نداده تا حجاب و فاصله ایجاد کند  

و تو را مجبور نساخته که به شفیع و واسطه ای پناه ببری

و در صورت ارتکاب گناه در توبه را مسدود نکرده است

در کیفر تو شتاب نداشته  

و در توبه و بازگشت بر تو عیب نگرفته است  

در آنجا که رسوایی سزاوار توست رسوا نساخته  
و برای بازگشت به خویش شرایط سنگینی مطرح نکرده است  

در گناهان تو را به محاکمه نکشیده  

و از رحمت خویش ناامیدت نکرده 

بلکه بازگشت تو را از گناهان نیکی شمرده است . 

هر گناه تو را یکی , و هر نیکی تو را ده به حساب آورده 
و راه بازگشت و توبه را به روی تو گشوده است .

هر گاه او را بخوانی ندایت را میشود 

 و چون با او راز دل گویی راز تو را میداند . 

پس حاجت خود را با او بگوی  

و آنچه در دل داری نزد او بازگوی 

غم و اندوه خود را در پیشگاه او مطرح کن  

تا غمهای تو را بر طرف کند 

و در مشکلات تو را یاری رساند .
(علی علیه السلام)


وقتی شمابه نور نزدیکترمی شویدشادی ،آرامش ،نعمت بیشتری دریافت می کنیداماوقتی ازنوردورمی شویدتاریکی،سردی،ناآرامی،فقر،ترس بیشتری راتجربه می کنید.چگونه شادی بیشتری راتجربه کنیم؟


رسالت مادرزندگی چی پاسخ این جلسه