خانه

باورسازی هوشمندچرامهم است؟
یادبگیرهوشمندانه باورهایت رابسازی✔
چه فکر کنی میتوانی و چه فکر کنی نمی توانی در هر دو صورت حق باشماست.
 اندیشه های خود را شکل ببخشید در غیر اینصورت دیگران اندیشه های شما را شکل می دهند. خواسته های خود را عملی سازید وگرنه دیگران برای شما برنامه ریزی می کنند.  (هنری فورد)
جهانی که ما در آن زندگی میکنیم یک جهان بسیار هوشمند است و مکانسیمی دارد که باور های ما را به خودمان ثابت می کند.یعنی به هرچیزی که به آن باور داشته باشیم آن را برای خودمان به اثبات می رساند.
 
مثلا اگر باور داشته باشید که پول در آوردن بسیار سخت است جهان به شما ثابت می کند  که پول در آوردن سخت است و شرایطی را برای شما فراهم می کند پول در آوردن برای شما مشکل باشد.
 
ولی اگر باور داشته باشید که ثروتمند شدن راحت است جهان به شما ثابت می کند که ثروتمند شدن راحت است و شما را درجاده ایی قرار میدهد که به راحتی بتوانید ثروتمند شوید.
 
یا اگر باور داشته باشید که در این دوره زمانه همه ی ازدواج ها به شکست منتهی می شود جهان به شما ثابت می کند به آن چیزی که باور دارید صحت دارد و چیز هایی میبنید که ازدواج ها به شکست ختم می شود.
چون جهان به این شکل عمل می کند که به هرچیزی که باور داریم آن را برای خودمان اثبات می کند.
برای تغییر جهان بیرونی لازم نیست همه را تعییر دهیم کافی است که باور های خودمان را آن طور که دوست داریم تغییر دهیم تا دنیای بیرونی ما هم نیز به شکلی که دوست داریم تغییر کند.
وهدف آکادمی باورنیک کمک به دوستان عزیزبرای ساخت باورهای هوشمندانه جهت رشدفردی وکسب موفقیت های بیشتردرتمام جنبه های زندگی است.

مولانا :
خوب خوبی را کند جذب این بدان
طیبات و طیبین بر وی بخوان
در جهان هر چیز چیزی جذب کرد
گرم گرمی را کشید و سرد سرد

 مولانا :
خوش باش که هر که راز داند
داند که خوشی خوشی کشاند
شیرین چو شکر تو باش شاکر
شاکر هم دم شکر ستاند

مولانا :
با دل گفتم ز دیگران بیش مباش
رو مرهم ریش باش نیش مباش
خواهی که ز هیچ کس به تو بد نرسد
بدگوی و بد آموز و بد اندیش مباش

صائب تبریزی :
این چه حرفیست که در عالم بالاست بهشت
هر کجا وقت خوش افتاد همانجاست بهشت
دوزخ از تیرگی بخت درون منو توست
گر درون تیره نباشد همه دنیاست بهشت

حافظ:
آسان گیر بر خود کارها کز روی طبع
سخت میگیرد جهان بر مردمان سخت کوش

مولانا :
تا در طلب گوهر کانی کانی
تا در هوس لقمه نانی نانی
این نکته رمز اگر بدانی دانی
هر چیز که در جستن آنی آنی

مولانا :
این جهان کوه است و فعل ما ندا
سوی ما آید نداها را صدا