بیوگرافی قوانین

درک قوانین زندگی به ماکمک می کنه تاشرایط زندگی دلخواه خودمان رابسازیم وقتی باورهای هماهنگ باقوانین می سازیم شرایط دلخواه رابه راحتی جذب می کنیم.
دلیل عدم جذب خواسته هامقاومت های درونی ذهن افراداست
درحالی که جهان همیشه درحال بخشیدن نعمت هاباحجم فراوان دررابطه
باهرخواسته است ثروت،سلامتی،عشق وهرخواسته ای اما تازمانی که افرادچتردارن نمی توانندازرحمت باران نعمت هاجهان بهره مندبشن درک قوانین کلیدآزادی.
بعضی آدمهاهمیشه استرس دارن همیشه ناراحت هستن
همیشه برای خودشان ودیگران رنج ایجادمی کنندآنهانمی داننددلیل رنج آنهاذهن آنهاست نه عوامل بیرونی آنهاناآگاه هستن
بعضی آدمها میشه بیمارهستن درهرفصلی بیماری همان فصل راجذب می کننددلیل بیماری آنهامحیط نیست باورهای ذهنشان است آنهاناآگاه هستن.
بعضی آدمهامیشه مشکل مالی دارن هرچه تلاش می کنندبازم ازنظرمالی رشدنمی کننددلیل آنها عوامل بیرونی نیست ذهن آنهاست که آن شرایط راجذب کرده است
بعضی آدمهاروابط خوبی ندارن واردهررابطی میشن رابطه خراب میشه تااین که باورمی کنندآدم خوب دردنیانیست دلیل آنهاذهنشان است نه عوامل بیرونی
بعضی آدمهادست به هرکاری می زنندشکست می خورن آنهاشغل،شرایط جامعه،کشوری که هستن وآدمهارادلیل شکست خودمی داننددلیل جذب آنهاذهنشان است.
اگرشماهم مثل بعضی آدمهاناخواسته های در زندگی خودتان داریددنبال عوامل بیرونی نباشیددلیل رادرذهنتان وباورهایتان دررابطه باخواسته هایتان جستجوکنید.
هدف سایت تخصصی باورنیک ساخت باورهای انتخابی وهوشمندانه است وپایان دادن به رنج وجذب ناخواسته ها وقتی آگاه می شویدکه جهان باقوانین خاصی کارمی کنیدوقتی باقوانین زندگی هماهنگ می شویدباساختن باورهای هوشمندانه برای خواسته هایتان دنیای اطراف شماهم عوض می شودهمانگونه که فصل ها عوض می شن.
درک قوانین مهم زندگی♡
قانون تضاد:تضادهادرزندگی به وجودمیان تابه مانشان بدهندکه چه می خواهیم درواقع مسیرانتخاب رابرای ماآشکارمی کنندجهان رنگی دلیل تضادگونه آن است
این شماهستیدکه رنگ دلخواه خودتان راانتخاب می کنیدوآگاه هستیدکه بایدرنگ های دیگرهم بایدباشن
قانون تکامل:تکامل یاارتقاء همواره جاریست تاجهان رشدکنیدبه درختان تولدموجودات دقت کنیدشکل گیری گونه ها به دنیااطراف خودتان نگاه کنیددلیل رشدهرصنعت هرمحصول ارتقاء است
اگرانسان درکش راارتقاءنمی داد
هنوزمادرغارهازندگی می کردیم همواره جهان درحال ارتقاء است به عبارتی
رشددلیل رشدبدنی شماهمین قانون است ودلیل رشدباوری درجهان هم همین قانون است
باورهای کهنه به باورهای جدیدتکامل می یابند.
قانون ارتعاش:وقتی مابه هرچه توجه می کنیم به نوعی همان ارتعاش ازوجودمان ارسال می شود توجه مثل:نوشتن صحبت کردن،گوش کردن،دیدن،جستجو کردن،صحبت باخود،تجسم کردن شکل های توجه ماست وجهان به توجه ماپاسخ می دهدوبه شکل تجربیات ماباآن برخوردمی کنیم ماهمواره درحال ارتعاش هستم چه آگاه باشیم چه ناآگاه اگرشمادرحال مطالعه این متن هستیدشمادرحال ارتعاش این آگاهی هاازوجودتان هستید
قانون مدارجذب:وقتی ماارتعاشی به جهان می دهیم توسط باورهایمان واردمدارجذب می شویم ماچیزی راجذب می کنیم که به آن باورداریم گاهی باورهای ماانتخابی و گاهی باورهای ماناآگاهانه وخودکاراست.
درنهایت باورانتخابی به خودکاربدل می شوداماسوال این است آیاماازآن آگاه هستیم یانه؟قانون هدایت:مابه مداری هدایت می شویم که بیشتربه آن توجه دارم
آگاهی کلیدقدرت وآزادی است و ناآگاهی عامل رنج وفقر
قانون ذهن:وقتی مابه هرچیزی توجه می کنیم قضاوتی دروجودفعال میشه به این قضاوت درونی که تکرارمیشه باورگفته میشه همان تفکرماکه نجوای درونی ماستبیشترباورهای ماخودکاریعنی ماآگاهانه آن رانساختم بلکه ناآگاهانه آن رافقط درمحیطی که بزرگ شودیم پذیرفتیم
به این نوع باورهای ناآگاهانه گفته میشه
باورانتخابی یا هوشمندانه باورهای هستندکه ماآگاهانه می سازیم وقتی
درشرایط یامحیط آن خواسته یاتجربه قرارمی گیریم آن باورهافعال میشن هدف سایت تخصصی باورنیک ساخت باورهای انتخابی وهوشمنداست.
چراکه کلیدرشدفردی فقط آگاهیست.

آیادوست داریدروی رشدفردی خودتان سرمایه گذاری کنید؟می توانیدازمحصولات رشدفردی باورنیک
بهره مندبشویدجهت بازدیدازفروشگاه کلیک کنید.

فروشگاه محصولات باورنیک?

 دانلودفایل آموزشی این جلسه