به دوره باخدا باش پادشاهی کن خوش آمدید. نورهمیشه هست اگرازنور فاصله بگیریم واردتاریکی می شویم،هرچه به خدا نزدیکتربشی سریعترموفق می شی این قانون چه آگاه باشی چه ناآگاه…. با خدا باش پادشاهی کن—بی خدا باش هرچه خواهی کن بدان خدایی که گنج های آسمان و زمین در دست اوست به تو اجازه درخواست داده  …

باخدا باش پادشاهی کن ادامه »