کنترل کردن ورودی ها مستلزم تعهد داشتن و ارزش قائل بودن برای خودمان است ینی اگه براخود ارزش قائل باشی. هر اخباری روگوش نمیکنی هیچ فیلمی رو نمیبینی چون اکثر فیلما باورهای مخرب رو به ما میده ..با هر کسی نشست و برخاست و رفت و امد نمیکنی چون خیلی مهمه که صب تا شب …

کنترل ورودی های ذهن ادامه »